050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההרשמה לתחרות באמצעות אתר האינטרנט live.4sport.co.il.
 2. נרשם לאירוע הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו .
 3. המרוץ מוגבל לגילאים: 
  ריצה 21.1 ק״מ – 16 ומעלה
  ריצה 10 ק״מ – 13 ומעלה
  ריצה 5 ק״מ – 10 ומעלה
  ריצה 2.3 ק״מ – אין הגבלת גיל
  רכיבה 25 ק״מ – 13 ומעלה
  רכיבה 10 ק״מ – 10 ומעלה 
  ***   מותנה באישור הורה, במהלך הרישום.
 4. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום.

מדיניות ביטולים ושינויים :

 1. שינויים וביטולים יתאפשרו עד 5 ימים לפני המירוץ ויתקבלו במייל 4sport@gmail.com בעלות של 20 ש"ח.
 2. שינויים בפרטי הרשמה ללא עלות וללא החזר כספי במקרה של שינוי מקצה (אם השינוי הוא למקצה יקר יותר, תידרש השלמה מול המארגנים).
 3. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 4. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה